Datganiad i’r Wasg a’r Cyfryngau

DATGANIAD I’R WASG A’R CYFRYNGAU

08/01/2020

Menter Iaith leol ar restr fer gwobrau cenedlaethol

Mae Menter Caerdydd wedi cyrraedd rhestr fer ar gategori gwobrau’r Mentrau Iaith, sy’n digwydd am y tro cyntaf erioed ar Ionawr 22ain er mwyn dathlu gwaith arbennig y rhwydwaith wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

Mae’r mudiad sydd yn gweithio gyda phobl o bob oed i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y sir wedi cyrraedd y 3 uchaf ar gyfer y categori ‘Digwyddiad’ ar gyfer Tafwyl.

Gŵyl a pharti mawr blynyddol i ddathlu’r Gymraeg yn ein Prifddinas yw Tafwyl. Mae’r ŵyl yn ddathliad balch a hyderus o’n diwylliant ar ei orau, ac yn gyfrwng i ddefnyddio’r Gymraeg yn gwbl naturiol mewn awyrgylch anffurfiol a chynhwysol gan ddenu bron i 40,000 o bobl i’r digwyddiad yn 2019.

Dywed Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd;

“Mae cerddoriaeth, celfyddyd a diwylliant yn ffyrdd gwych i ddod â phobl at ei gilydd i gymdeithasu a mwynhau, boed yn siaradwyr Cymraeg rhugl, y rhai llai hyderus, dysgwyr a’r di-gymraeg. Mae’n uno cynulleidfa gan gynnig mynediad i bawb at y Gymraeg yn ein Prif Ddinas. Does unlle yn fwy amlwg na Tafwyl i ddangos hyn – sy’n ddathliad blynyddol balch iawn o’n hiaith.”

 

Ynghyd â chategorïau ‘Cydweithio’, ‘Technoleg’, ‘Datblygu Cymunedol’ a ‘Gwirfoddoli’, bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020.

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio i gryfhau’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau dros Gymru a’n ceisio cynyddu’r nifer o siaradwyr i filiwn erbyn 2050 yn dilyn strategaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan:

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu i dderbyn gwobr. Rydyn ni’n buddsoddi dros £2.5 miliwn yn y Mentrau Iaith drwy’r Grant Hybu a Hyrwyddo’r Gymraeg. Heb gymorth gwirfoddolwyr, ni fydd modd i’r Mentrau Iaith gynnig yr amrywiaeth helaeth o ddigwyddiadau trwy Gymru i gyd. Mae’r digwyddiadau ac ymyraethau hyn yn holl bwysig wrth sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Diolch i bawb am eu hymroddiad.”

Gallwch ddarganfod mwy yn http://mentrauiaith.cymru/dathlur-mentrau-iaith/

 

DIWEDD