Effaith Covid-19 ar economi Cymru

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad i effaith Covid-19 ar economi Cymru. Ceir manylion, galwad am dystiolaeth a’r cylch gorchwyl yma:

https://committees.parliament.uk/work/279/the-welsh-economy-and-covid19/

Rydym yn awyddus i glywed gan groestoriad eang o ddiwydiannau, sefydliadau, sectorau a busnesau am effaith yr argyfwng presennol, pa gefnogaeth sydd ei hangen gan lywodraethau’r DU a Chymru a’r camau nesaf. Hoffem felly eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r ymchwiliad pwysig ac amserol hwn.

Rydym yn llwyr werthfawrogi bod hwn yn gyfnod pryderus I bawb, ond byddem yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniadau er mwyn galluogi’r Pwyllgor i wneud argymhellion clir i Lywodraeth y DU am sut i gefnogi Cymru yn ystod ac yn dilyn yr argyfwng. Mae manylion sut i gyflwyno tystiolaeth i’w cael yn y ddolen uchod. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 15 Mai. Noder nad oes raid i bob cyfraniad ateb pob un o’r pwyntiau yn y cylch gorchwyl.