#MC20 – Ein 20 hoff beth am Gaerdydd!

Wrth i Fenter Caerdydd ddathlu penblwydd yn 20 oed eleni, dyma fynd ati i ddathlu ein hoff 20 peth am Gaerdydd.  Fe greuwyd y rhestr hon gan staff y Fenter ar gyfer ymwelwyr oedd yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer y Steddfod dros yr Haf.

Mae dinas Caerdydd, fel y Fenter, wedi gweld newid aruthrol dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Fe ddechreuodd y Fenter gydag un aelod o staff yn unig nol yn 1998 ond erbyn hyn, rydym yn dîm o 11, ac mae dros 37,000 o siaradwyr Cymraeg yma erbyn heddiw ac mae effaith hynny i’w weld yn amlwg ar draws y ddinas.

Gobeithio y byddwch yn cytuno gyda’n dewis ni, ac efallai’n dysgu rhywbeth newydd am y ddinas!

 1. Dinas Digwyddiadau
  O ddiwrnodau gêm Rhyngwladol a chyngerddau Beyonce a’r Rolling Stones i Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr a Ras Volvo, mae Caerdydd YN ddinas Digwyddiadau! Mae’r awyrgylch ar y diwrnodau mawr yma wir yn rhywbeth arbennig i’w brofi!
 2. TAFWYL

Gwyl Gymraeg Caerdydd, a ddechreuodd nol yn 2006 sydd wedi ennill ei lle yn nghalendr blynyddol o ddigwyddiadau’r ddinas gan ddenu 36,000 o bobl i’r Castell ar ddechrau mis Gorffennaf eleni! Os nad ydych chi wedi bod eto, ymunwch â ni flwyddyn nesaf!

 1. Sgyrsiau ar Fws Caerdydd

Mae na gymeriadau di-ri ar rhai o fysiau gwyrdd ac oren y ddinas, ac mae’r sgrysiau ffôn, neu gyda ffrindiau wastad yn dod â gwen! Pam na neidiwch chi ar fws rhif 2, 8, 17, 24, neu 92 i weld pa sgyrsiau fyddwch chi’n clywed!

 1. Mynydd y Garth

Yr olygfa orau o Gaerdydd heb os!

 1. Yr Arceds

Sdim angen llawer o esboniad, ond gwnewch yn siwr eich bod yn crwydo drwy’r Arceds unigryw i weld pa drysorau sydd yno!

 1. Marchnad Glanyrafon

Bob Dydd Sul rhwng 10am a 2pm, mae’r Embankment,  gyferbyn â’r Stadiwm, yn llawn stondinau bwyd yn gwerthu’r cynnyrch Cymraeg gorau, ond peidiwch gadael hi’n rhy hwyr, neu bydd popeth wedi mynd!

 1. Parciau

Mae’n rhwydd iawn anghofio wrth i chi grwydo canol y ddinas bod na wledd o barciau o fewn cyrraedd – a mae nhw’i gyd yn hyfryd! Felly ewch am dro drwy Barc Bute, i gael hufen ia ym Mharc y Rhath, neu i Barc Dŵr Parc Fictoria!

 1. Pryd ar Glyd!

Sdim angen i chi fentro allan o’r ty (na’r garafan!) i gael pryd o fwyd i’r drws erbyn hyn – felly peidiwch poeni am goginio! Ac erbyn hyn mae’r dewis sydd ar gael yn llawer gwell na pizza neu gyri!  Lawrlwythwch app Deliveroo neu Uber Eats, a gewch chi feic yn cyrraedd gyda’r bwyd o fwytai’r ddinas mewn dim o amser!

 1. Cwrt Insole Yn gudd yng nghanol Llandaf mae plasty a gerddi Cwrt Insole. Mae’r plas sy’n 160 oed wedi cael ei achub a’i adnewyddu ar gyfer ymwelwyr gan y gymuned yn ddiweddar. Mae’r caffi yno ar agor 7 diwrnod yr wythnos!
 2. Chwaraeon

Os ydych chi’n ffan o wylio neu’n un i gymryd rhan, mae DIGON o ddewis a rhywbeth at bob dant yma yng Nghaerdydd – Gallwch rhoi tro ar sglefrio neu rafftio Dŵr Gwyn yn y Bae; dringo dan do yng nghanolfan Boulders; rhwyfo neu badlfyrddio lawr y Taf; chwarae pêl-droed 5 bob ochr yng Nghanolfan Gôl, neu gallwch ymuno gydag un o glybiau Cymraeg y Ddinas ar gyfer Oedolion yn un o’r campau canlynol – Rygbi, Pel-Droed, Pel-Rwyd, Hoci, Criced neu Bêl-Feddal. Mae’r dewis i blant a phobl ifanc yr un mor amrwiol gyda’r Fenter yn cynnig nifer o glybiau wythnosol mewn partneriaeth gyda’r Urdd. Tybed a welwn ni rhai o’r aelodau yn cyrraedd y brig ac yn cynrychioli Cymru un diwrnod?

 1. Gallu cerdded (neu seiclo) i bobman

Gan bod canol y ddinas yn gymharol fach (o’i gymharu â dinasoedd eraill) mae cerdded neu seiclo yn hawdd iawn yng Nghaerdydd. Os nad oes beic gyda chi, gallwch fanteisio ar feic NextBike sydd newydd gyrraedd y ddinas, neu os nad ydych chi’n teimlo fel seiclo, gallwch archebu dacsi neu Uber o’ch ffon!

 1. Y Farchnad

Y lle i brynu bob dim yng nghanol y ddinas o ffrwythau, llysiau, cig a physgod i recordiau, blodau, neu gael teilwra dillad! Peidiwch anghofio am y stondin sy’n coginio pice bach yn ffres ac yn ddiweddar mae na naws ychydig mwy ‘foodie’ am y lle gyda nifer o fusnesau newydd wedi neu ar fin agor!

 1. Caroline St

Falle’ch bod chi’n nabod y stryd hon fel ‘Chip Alley’ neu ‘Chippy Lane’, ond yr unig beth sydd angen i bawb wybod yw dyma Y lle ar gyfer chips yng nghanol y ddinas (faint bynnag o’r gloch yw hi!)

 1. Twf Ysgolion Cymraeg y Ddinas

Ers ffurfio Ysgol Bryn Taf yn 1949,  mae 17 ysgol gynradd Gymraeg erbyn hyn, a 3 ysgol Uwchradd gydag addewid o fwy i ddod gyda 3 o’r ysgolion cynradd, Ysgol Glan Morfa yn Sblot, Ysgol Glan Ceubal yn Gabalfa ac Ysgol Hamadryad yn Grangetown yn symyd i safleoedd newydd yn fuan iawn!

 1. Bro Morgannwg

Os ydych chi’n meddwl am grwydro ychydig ymhellach, beth am fentro i’r Fro? O dref farchnad y Bontfaen i draeth Ynys y Barri, mae digon i’w wneud a gweld yn y Fro! Gallwch fynd am rownd o golff yng ngwesty’r Vale ac mae nifer o hen dafarndai’n gweini prydau bwyd yn y pentrefi bach ar draws y Sir ac ar hyd yr arfordir. Gadewch y car adref, a gallwch ddal y tren neu fws o ganol y ddinas!

 1. Y Sin Gerddoriaeth Gymraeg

Falle’ch bod chi’n meddwl eich bod yn rhy hen i fynd i Glwb Ifor Bach erbyn hyn, ond mae na gigs a nosweithiau Cymraeg yn cael eu cynnal ar draws y ddinas erbyn hyn. Cynhelir Gwyl Swn bob mis Hydref ac mae Twrw yn cynnal digwyddiadau yn aml! Edrychwch allan hefyd am gigs neu noweithiau Cymraeg yn Gwdihw, Castle Emporium, Yr Hen Lyfrgell, Snails yn Rhiwbeina, Mae Maria, Chapter a’r Liberal Club yn Nhreganna, a’r Earl Haig yn yr Eglwys Newydd!

 1. Y Tacsi Dŵr

Pa ffordd well i deithio o ganol y ddinas i’r Bae! Mae na arosfannau wrth Barc Bute ac yn Grangetown, a gallwch fynd i’r Bae neu draw i Benarth!

 1. Secret Garden Café

Wedi’i leoli ym Mharc Biwt, mae’r caffi newydd yma’n werth chwilio amdano, ond shhhh, cadwch e’n gyfrinach!

 1. Siopa

Mae Caerdydd yn le ffantastig ar gyfer ‘shopaholics’ gyda digon o ddewis o bob math o siopau bach teuluol sy’n hen ffefrynnau i’r brands mawrion yn St.Davids 2 – prif ganolfan siopa’r ddinas!

 1. Y Bae

Cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni (ac yndoedd hi’n wythnos arbennig!) a chartref Eisteddfod yr Urdd flwyddyn nesaf! Mae ardal ‘Y Bae’ wedi’i greu’n bwrpasol fel cyrchfan hamdden i bobl. Peidiwch a cholli’r cyfle i grwydro ar hyd a lled y Bae – mae cerdded/seiclo hyfryd ar hyd y morglawdd i Benarth ac mae’n werth galw mewn i’r Senedd ac adeilad y Pierhead i werthfawrogi’r bensaerniaeth arbennig yno!