Mwy o fentro diolch i’r Loteri Genedlaethol

Mentrau Iaith a’r Gymraeg yn mynd o nerth i nerth, diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol

Mae pedair Menter Iaith – Menter Caerdydd, Menter Iaith Bro Morgannwg, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf a Menter Cwm Gwendraeth Elli – yn dathlu derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd yr arian yn cyfrannu at fwrlwm o weithgareddau i hybu’r Gymraeg ledled de Cymru dros y misoedd i ddod – o gyngherddau cymunedol i ddosbarthiadau ffitrwydd, ac o weithdai ar-lein i ddwy ŵyl Gymraeg bobologaidd i’r gymuned gyfan.

Bu Menter Caerdydd yn llwyddiannus wrth ymgeisio am £10,000 tuag at Ardal Lles yng ngŵyl Tafwyl, a fydd yn cael ei chynnal eleni yng Nghastell Caerdydd ar 18-19 Mehefin. Bydd yr Ardal Lles yn darparu man tawel a gweithgareddau i blant a phobl sydd eisiau ennyd iddyn nhw’u hunain yng nghanol bwrlwm a phrysurdeb yr ŵyl boblogaidd hon.

Derbyniodd y Fenter grant o £80,500 ar y cyd â Menter Iaith Bro Morgannwg llynedd hefyd i ddarparu sesiynau ar gyfer oedolion dros gyfnod o dair blynedd – yn ddosbarthiadau ffitrwydd, cyrsiau hanes, cyngherddau a theithiau cerdded, i enwi dim ond rhai. Caiff y gweithgareddau eu cynnal mewn cydweithrediad â mudiadau ac elusennau fel Re-engage Cymru, Coed Lleol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Dros y misoedd diwethaf, cafodd cyfres o gyngherddau ‘Mewn Tiwn’ eu cynnal yn rhad ac am ddim yn Rhiwbeina ar y cyd â Live Music Now, gydag artistiaid fel Jessica Robinson a Rhiannon Pritchard yn cymryd rhan. Wedi’u hanelu at bobl wedi ymddeol, rhai ohonyn nhw’n byw gyda dementia fel tad Nia, cafodd y cyngherddau ymateb gwych:

“Mae’r sesiynau yma wedi bod yn fendith i Mam a Dad. Does dim llawer o bethau mae Dad yn gallu eu mwynhau erbyn hyn ond roedd wir yn edrych ymlaen at y cyngherddau foreau Llun ac roedd hwyliau da iawn arno ar ôl bod! Mi oeddan nhw’n grêt i Mam gael cyfle i gael sgwrs hefyd.”

Meddai Prif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg, Heulyn Rees, “Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein caniatáu i ddarparu cyfleoedd i oedolion gymdeithasu, dysgu a datblygu sgiliau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Y gobaith yw creu ysbryd cymunedol a dod â phobl at ei gilydd beth bynnag eu hoed. Rydym yn hynod ddiolchgar am y grant sy’n creu fframwaith cadarn i ni barhau i ddatblygu a chreu cyfleoedd newydd dros y blynyddoedd nesaf.”

Derbyniodd Menter Iaith Bro Morgannwg hefyd £10,000 yn ddiweddar i ddatblygu’r elfennau cymunedol a’r gweithgareddau i blant yng Ngŵyl Fach y Fro, gŵyl Gymraeg ar gyfer y gymuned gyfan a fydd yn cael ei chynnal eleni yn Ynys y Barri ar 21 Mai.

Yn y cyfamser, mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn defnyddio £10,000 i ddatblygu eu project ‘Medrau’ yn un wyneb yn wyneb, gan gadw’r elfen ddigidol hefyd. Mae’r project yn darparu gweithdai iaith Gymraeg a fydd yn addas ar gyfer pob oedran, gan roi cyfle i aelodau’r gymuned rannu eu sgiliau a dysgu sgiliau newydd.

Yng ngeiriau Marged Elin Thomas, Swyddog Datblygu yn Menter Iaith Rhondda Cynon Taf: “Dechreuwyd y project yma’n ddigidol fel ymateb i’r pandemig. Bydd yr arian yn ein galluogi i ddod â phobl at ei gilydd unwaith eto, i ddysgu oddi wrth ei gilydd wyneb yn wyneb.

Derbyniodd Menter Cwm Gwendraeth Elli yn Sir Gaerfyrddin £10,000 i sefydlu gwasanaeth llinell gymorth o wirfoddolwyr a fydd yn cefnogi aelodau’r gymuned sy’n dioddef o unigrwydd ac arwahanrwydd o ganlyniad i bandemig Covid-19. Bydd y Fenter hefyd yn cadw banc o wybodaeth am wasanaethau cefnogi yn yr ardal fydd yn hawdd i drigolion lleol gael mynediad ato.

Meddai Awel Jones, Swyddog y Gymraeg yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Rydyn ni’n gwybod pa mor werthfawr yw gwaith y Mentrau Iaith ledled Cymru yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau ac yn falch iawn o allu’u cefnogi gyda’r bwrlwm o weithgareddau sydd ar y gweill. Mae’r Mentrau hefyd yn cefnogi iechyd a lles trwy ddod â phobl at ei gilydd yn gymdeithasol gydol y flwyddyn, sy’n hollbwysig yn dilyn y ddwy flynedd ddiwethaf. Diolch iddyn nhw am eu gwaith, a diolch i bawb sy’n prynu tocynnau’r Loteri Genedlaethol am wneud projectau fel hyn yn bosibl.”

 I ddod o hyd i wybodaeth am wneud cais am gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu’ch cymuned i lwyddo a ffynnu, ewch i cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.