Swydd Ysgol Plasmawr

Cynorthwy-ydd Addysgu

Cyflog Graddfa 3 SCP 3-6 (£19,453- £20, 644 pro rata*)

Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i benodi Cynorthwy-ydd  Addysgu brwdfrydig ac egnïol i ymuno â’r Tîm Cynnal Dysgu.

 

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio gyda phlant mewn ystafell ddosbarth. Byddem hefyd wrth ein bodd yn clywed gan bobl sydd wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gofal plant neu ddarpariaethau addysgol eraill.

 

Rydym yn ysgol gyfun 11-18 oed sydd â gweledigaeth glir am gynhwysiant er mwyn galluogi pob disgybl i lwyddo. Cefnogir ystod eang o anghenion dysgu yn y brif ffrwd, yn ogystal ag anghenion emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol ac awtistiaeth. Mae’r ysgol yn gwbl ymroddedig i gefnogi pobl ifanc i aros yn yr ysgol ac i gyflawni eu potensial mewn addysg.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol o staff ymroddgar a brwdfrydig dan arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rinweddau hanfodol i’r swydd, gan gynnwys dycnwch, amynedd, blaengaredd, creadigrwydd meddwl, hiwmor a’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm. Disgwylir i ddeiliad y swydd hon i gefnogi disgyblion o fewn dosbarthiadau’r brif ffrwd a hefyd i weithio’n achlysurol yn yr Ardal Cynnal Dysgu gyda disgyblion sydd ag anawsterau amrywiol, gan gynnwys rhai mwy heriol eu hymddygiad sydd angen mewnbwn 1:1 neu mewn grŵp bach.

 

Rydym yn awyddus datblygu ac uchafu sgiliau’r ymgeisydd llwyddiannus yn un o’r meysydd canlynol:

  • Y Celfyddydau Mynegiannol
  • Iechyd a Lles
  • Y Dyniaethau
  • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Mae hon yn swydd a fydd yn cynnig boddhad proffesiynol uchel ac yn rhoi profiad defnyddiol i unigolyn sydd eisiau datblygu gyrfa o fewn y gweithlu addysg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus lefel uchel o gefnogaeth cydweithwyr o fewn y Tîm Cynnal Dysgu, a phob cyfle i ddilyn trywydd diddordeb penodol o fewn y swydd.

 

Amodau gwaith: Dydd Llun i Dydd Gwener yn ystod y tymor ysgol yn unig gan gynnwys diwrnodau hyfforddiant mewn swydd. Oriau arferol 8.15am – 3.15pm.

 

Noder mae cytundeb 12 mis ydi hwn yn y lle cyntaf, bydd cyfleoedd i’w ymestyn neu ei gadarnhau fel contract parhaol a’r ddiwedd blwyddyn gyntaf cyflogaeth i’r ymgeisydd addas.

 

*Pro rata = proportional / cymesurol

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu gyda Mr Trystan Williams TW@ysgolplasmawr.cymru 029 20 573938.

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes e

**This is an advert for a Welsh medium teaching assistant at Ysgol Plasmawr.